Avís legal

Als efectes del que disposa la Lley Orgánica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, li informem: 

Que les seves dades personals facilitades en aquest formulari, seran inclosos en un fitxer creat sota la responsabilitat de Burricleta, amb la finalitat de poder contactar amb vostè per informar-li dels nostres productes i serveis. Dita informació, podrà ser-li tramesa també, a través de correu electrònic, postal o fax.

En tot cas, vostè tindrà dret a accedir a la informació recopilada en aquest fitxer, rectificar-la de ser errònia o cancel•lar-la, així com oposar-se al seu tractament dirigint-se per escrit a Burricleta, Puigmajor s/n, 08589-PERAFITA (Barcelona)
Assabentat i conforme amb l’exposa’t en els apartats anteriors, vostè consent expressament i autoritza a Burricleta, per que tracti les seves dades personals que voluntàriament facilita segons les finalitats exposades en aquest escrit.

Aquesta autorització té validesa fins a la seva revocació per part del titular de les dades.

A Perafita, 20 de març de 2010