Condicions Legals

CONDICIONS CONTRACTUALS I D’ÚS DE LES BURRICLETES

PRIMERA.- Les bicicletes i accessoris vinculades a aquest contracte de lloguer, són propietat de cada Centre o Punt Burricleta emissor del contracte. En cap cas, pel fet de ser titular del contracte de lloguer s’adquireixen drets de propietat sobre els bens llogats.

SEGONA.- El titular manifesta que els usuaris del present contracte estan en perfecte estat de salut per anar en bicicleta i assumeix la seva responsabilitat en cas d’utilitzar la burricleta patint una malaltia del cor, vista, oïda, o dels aparells circulatori, locomotor i digestiu.

TERCERA.- El lloguer de les bicicletes no inclou un guia; el navegador que es pot contractar, en cap cas, és assimilable a un guia. L’empresa tant sols es compromet a posar a disposició del client tota la informació turística i cultural de la zona com ara: mapes, locucions i propaganda sobre les possibles rutes i/o excursions a realitzar amb les bicicletes llogades.

QUARTA.- La burricleta es lloga amb un casc homologat per cada usuari, una bateria carregada i un cadenat de seguretat. En el moment de contractar el lloguer de les bicicletes, el titular assumeix la responsabilitat de tornar les bicicletes, tal i com se li han entregat, en perfecte estat, inclosos els accessoris i les claus de bateries i cadenats.
En cas de desperfecte a la bicicleta, Rukiruc, S.L, queda facultada per reclamar un import màxim de 500 euros per cada bicicleta.
En el cas de pèrdua de la bicicleta o bateries, Rukiruc, S.L, queda facultada per reclamar l’import de 1500 euros per cada bicicleta.

CINQUENA.- L’usuari es constitueix en depositari i custodi de la burricleta, assumint totes les responsabilitats civils i penals que aquesta condició implica, fins que no es procedeixi a la devolució de la mateixa.

SISENA.- L’empresa Rukiruc, S.L., s’eximeix de qualsevol responsabilitat en cas d’accident en l’ús de les bicicletes, quedant cobert, en qualsevol cas, per l’assegurança de Responsabilitat Civil de l’empresa i l’Assegurança d’usuari segons la llei 56/2003 que voluntàriament s’ha contractat pel DOGC núm.4241-18/10/2004. Així mateix, aquesta es reserva el dret de reclamar contra l’usuari de la bicicleta en cas de mal ús o mala circulació.

SETENA.- En cas que degut a una avaria de la bicicleta no sigui possible dur a terme la ruta i/o excursió així com tampoc substituir-la per una altra, el client no podrà fer cap reclamació pels danys i/o perjudicis que se li poguessin haver causat.

VUITENA.- L’usuari de la bicicleta s’obliga a:
-Fer bon ús de la bicicleta i el material prestat per l’empresa Rukiruc, S.L.
-A reemborsar a l’empresa Rukiruc, S.L., per qualsevol dany causat a o per la bicicleta i per danys causats a terceres persones.
-Respectar les normes de circulació i complir la normativa relativa a la mateixa.
-No passar per finques privades.
-No llençar deixalles ni brossa durant la ruta.
-En cas d’avaria o deficiències amb el material llogat, i /o accidents dels usuaris, telefonarà immediatament als responsables de burricleta al telèfon 9.
-Donar compliment a totes i cada una d’aquestes clàusules.

D’acord al que preveu la Llei Orgànica 15/199 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Rukiruc, S.L, amb la finalitat de poder atendre als compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè.

En tot cas, vostè tindrà dret a accedir a la informació recopilada en aquest fitxer, rectificar-la de ser errònia o cancel•lar-la, així com oposar-se al seu tractament dirigint-se per escrit a Burricleta, Puigmajor s/n, 08589-PERAFITA (Barcelona)

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les amb l’objectiu de poder fidelitzar la relació entre les parts. També sol•licitem el seu consentiment per la comunicació de les seves dades a altres empreses quan aquesta comunicació sigui necessària per l’execució del present contracte o pugui suposar una millora en la relació entre ambdues parts.